به خدا ک خیلی بدبختی داره . من امروز کلاس مدرسه داشتم ، بعد جلسه اول بود . خانم داشت یه مثالی میزد سر همین داستانای شیوه کار کردنش اومد گفت ترنم با اسم من مثال زد T-T

بعد از اون ور با خودم گفتم خب دیگه از جلسه بعد با خودش میگه خبب برای سوال پرسیدن کیو بگم ؟؟؟ فهمیددم ترنم بدبخت 

بعد اخرای کلاس ک بودیم دیدم که به جلسه بعد نکشید ، اومد اولین نفر از من پرسید XD T-T

حالا خوبه بلد بودم جواب دادم قشنگ ولی خدا به دفعه های بعدی ک ممکنه بلد نباشم رحم کنه XD