های های @-@

اگر خواستی چیزی بگی من هستم پس کاریم داشتی بیا اینجا :>

اینجام اگر راحت نبودی این ایمیلم سو راحت باش و کاری داشتی بوگو : tarannomsn2005@gmail.com